• Zapraszamy do oglądania galerii przedstawiającej budynki przez nas zarządzane.

 • Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Knapik

  40-168 Katowice
  ul. Klonowa 7/1

  tel 32 204 22 22
  tel kom 508 374 021

  Pogotowia awaryjne

  tel . 32 204 10 03
  mob. 690 890 684

  Firma HungerBUD serwisuje: 

  -instalacje wody zimnej i ciepłej
  -instalacje kanalizacyjną
  -przewody i kanały dymowe, spalinowe
  -urządzenia grzewcze

  Pogotowie awaryjne

   Centralne ogrzewanie:  502 878 327

   Elektryczne: 606 353 991

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ WODY I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Strona główna |
 Aktualności
 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ  WODY 1) I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW  W NIERUCHOMOŚCIACH 2) ZARZĄDZANYCH PRZEZ
WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 3)
 
 
I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.       Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużytej  wody i odprowadzanych ścieków stosuje się   w nieruchomościach zarządzanych przez Wspólnotę.
 
2.       Regulamin rozliczania kosztów zużytej  wody  w nieruchomościach zarządzanych przez Wspólnotę opracowano w oparciu o:
 a)           Ustawę z dnia 07 czerwca 2001-„O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków” (Dz.U. Nr 72/01 poz.747).
 b)           Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006-„W sprawie określenia taryf  ,wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków” (Dz.U. Nr 127/06 poz. 886).
 c)            Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 – „W sprawie kontroli    metrologicznej przyrządów pomiarowych” (Dz.U. Nr 5/08 poz.29).
 d)           Umowy zawarte między Wspólnotą a Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
 
3.       Wysokość opłat pobieranych od użytkowników4), tj. osób niebędących odbiorcami w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Wspólnota ustala w taki sposób, aby suma obciążeń za wodę lub ścieki nie była wyższa od obciążeń ponoszonych przez Wspólnotę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 
4.       Sposób rozliczania podany w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do określenia metody okresowego dokonywania rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i wody zimnej objętej usługą podgrzania oraz odprowadzonych ścieków w nieruchomościach zarządzanych przez Wspólnotę.
 
5.       Koszty ponoszone przez Wspólnotę z tytułu dostawy wody i odprowadzonych ścieków na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego składają się z :
-         opłat abonamentowych za wodomierz główny i opłat za ilość pobranej wody,
-         opłat za ilość odprowadzonych ścieków i opłaty abonamentowej .
 
 
 
 
II.             ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYTEJ  WODY W NIERUCHOMOŚCI
 
§ 1.
1.     Koszty zużytej wody i odprowadzania ścieków rozliczane są w odniesieniu do lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży, wyposażonych w instalację wodociągową.
2.     Rozliczenia za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz Wspólnoty odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat za wodę, odprowadzenie ścieków oraz abonament za wodomierz główny.
3.     Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w przyłączu wodociągowym. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się (zgodnie z zapisami umowy) na poziomie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.
4.     Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody wykazanej przez wodomierz główny. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się (zgodnie z zapisami umowy) na poziomie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.
5.     Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny jest określona w taryfie. Opłatę abonamentową za wodomierz główny wlicza się w jednostkowy koszt zużycia wody.
 
§ 2.
1.         Podział kosztów całkowitych dostaw wody odbywa się w oparciu o umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
1.1      Na całkowite koszty zużycia wody w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym składają  
         się:
a)         koszty wynikające z dostaw wody zimnej, odprowadzonych ścieków i opłat abonamentowych za wodomierz główny,
b)         koszty wynikające z dostaw wody zimnej do podgrzania i odprowadzonych.
1.2       Całkowite koszty dostawy wody określa się w oparciu o comiesięczne faktury wystawiane Wspólnocie przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
1.3     Całkowite koszty dostaw wody dzieli się na całkowite koszty związane z  dostawą  wody zimnej (z.w.) oraz całkowite koszty związane z dostawą wody zimnej do podgrzania (z.w.c.w.).
2.    Koszty zużycia wody dostarczonej do nieruchomości rozliczane są na wszystkich użytkowników
        lokali w nieruchomości.
 
§ 3.
Rozliczenia kosztów zużycia wody dla użytkowników lokali dokonywane są dwa razy w ciągu roku.
 
§ 4.
1.         Rozliczenie kosztów wody obejmuje koszty określone w § 2 pkt 1.1 i 1.2. niniejszego regulaminu.
2.         W przypadku nieruchomości całkowicie olicznikowanych6) rozliczenie kosztów dostaw wody wykonywane jest następująco:
2..1.    Gdy w nieruchomości znajduje się instalacja ciepłej wody użytkowej:
a)         Podstawą do rozliczenia ilości wody ciepłej w lokalach są wskazania wodomierza zainstalowanego w instalacji wody zimnej do podgrzania.
b)         Lokale mieszkalne i użytkowe rozlicza się wg wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w instalacji wody ciepłej w tych lokalach, przy czym w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy zmierzoną ilością wody zimnej do podgrzania (pkt.2.1.a) a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych wody ciepłej w lokalach, powstała różnica jest dzielona proporcjonalnie do wskazań wodomierzy indywidualnych w stosunku do powstałej różnicy wskazań ( wodomierze wody ciepłej w lokalach są wówczas podzielnikami kosztów).
c)         Od wartości wskazań wodomierza głównego odejmuje się wartość wskazań wodomierza wody zimnej do podgrzania. Powstała różnica stanowi podstawę do rozliczenia całkowitej ilości zużytej wody zimnej w lokalach,
d)         Lokale mieszkalne, użytkowe i garaże rozlicza się wg wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w instalacji wody zimnej w tych lokalach. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy całkowitą ilością zużytej wody zimnej (pkt.2..1. c) a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych wody zimnej w lokalach , powstała różnica jest dzielona proporcjonalnie do wskazań wodomierzy indywidualnych w stosunku do powstałej różnicy wskazań (wodomierze wody zimnej w lokalach są wówczas podzielnikami kosztów).
e)         Całkowity koszt podgrzania wody określa się zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez Wspólnotę mieszkaniową”, który stanowi odrębne opracowanie.
3.         W przypadku nieruchomości częściowo olicznikowanych, rozliczenie kosztów dostaw wody wykonywane jest następująco:
a)         lokale mieszkalne, użytkowe i garaże rozlicza się wg rzeczywistych wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w instalacji wody zimnej w tych lokalach;.
b)         w mieszkaniach nieolicznikowanych przyjmuje się normę maksymalną w wys. 9 m3/osobę/ m-c (zamiennik za brak wodomierza) dla zimnej wody oraz normę maksymalną w wys. 9 m3/osobę/m-c(zamiennik za brak wodomierza) dla wody ciepłej).
c)         pozostałą różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą w pkt.3 a i b, dzieli się równo na wszystkie osoby zameldowane w nieruchomości w lokalach.
4.     W przypadku wystąpienia awarii powodującej niekontrolowany wypływ wody za wodomierzem głównym z winy Wspólnoty, ilość utraconej wody zostanie ustalona na podstawie czasu trwania awarii  i średniego zużycia z okresu poprzedzającego awarię. Tak określona ilość utraconej wody zostanie zaliczona w koszty działalności Wspólnoty a ilość wody do rozliczenia na poszczególnych użytkowników zostanie pomniejszona o ilość utraconej wody.
 
§ 5.
Prawa i obowiązki Wspólnoty i użytkowników lokali w zakresie rozliczeń zużycia wody określono w Rozdziale III niniejszego regulaminu.
 
§ 6.
1.         Użytkownik zobowiązuje się do wnoszenia zaliczkowych opłat za dostawy wody i odprowadzonych ścieków w stawce miesięcznej wyliczonej wg. wzoru:
liczba osób w lokalu właściciela x ilość mna jedną osobę(wynikająca z wcześniejszych rozliczeń) x cena jednostkowa za wodę i odprowadzanie ścieków (określona w taryfach) płata do 10-go każdego miesiąca.
2.         Wysokość zaliczki nie ulega zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
3.         Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi po dokonaniu rozliczenia poniesionych kosztów zużytej wody za dany okres rozliczeniowy (2 x w roku), i tak:
a)         jeżeli suma wpłacanych zaliczek przekroczy wartość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia, kwotę „zwrotu” użytkownik zalicza na poczet pierwszych zaliczek miesięcznych należnych w kolejnym okresie rozliczeniowym,
b)         jeżeli suma wpłacanych zaliczek nie pokryje wartości opłat za wodę i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia, kwotę „dopłaty” użytkownik zobowiązany jest uiścić łącznie z pierwszą miesięczną zaliczką w kolejnym okresie rozliczeniowym..
4.        Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, ustala się wysokość nowej zaliczki w oparciu o rzeczywisty koszt zużycia wody i obowiązujące taryfy.
 
§ 7.
Wspólnota przekaże użytkownikom rozliczenie kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków w terminie do 3  miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.
 
§ 8.
Reklamacje związane z otrzymanym rozliczeniem użytkownik może wnieść w terminie do 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.
 
Objaśnienia:
1.   Woda – suma ilości wody zimnej i wody zimnej do podgrzania.
2.   Nieruchomość – budynek lub zespól budynków rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
3.   Wspólnota Mieszkaniowa – zwana dalej Wspólnotą.
4.   Użytkownik – najemca, właściciel lub osoba zajmująca lokal mieszkalny lub użytkowy bez tytułu prawnego.
5.   Uchwała Rady Miasta Katowice - uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
6.   Lokal olicznikowany- lokal, w którym zamontowano wodomierze indywidualne zgodnie z wytycznymi Wspólnoty oraz dokonano odbioru technicznego i wodomierze zaplombowano.   Obowiązek wykonania legalizacji wodomierza spoczywa na jego właścicielu.
 
III.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.     Do obowiązków Wspólnoty należy:
a)            okresowe ,zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu rozliczanie użytkowników za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
b)            okresowe, zgodne z zapisami zawartymi w odrębnych przepisach, zapewnienie legalizacji lub wymiany oraz ewentualnej naprawy wodomierzy indywidualnych będących własnością Wspólnoty, zainstalowanych w lokalach użytkowników,
c)             bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych w lokalach wodomierzy oraz stanu plomb zabezpieczających,
d)            pisemne przesłanie wytycznych zainstalowania wodomierzy w lokalu użytkownika, który zgłosi chęć zainstalowania wodomierzy w swoim lokalu,
e)            odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy (załącznik 1 do regulaminu)
2.     Do obowiązków użytkownika lokalu należy:
a)            użytkowanie wodomierzy indywidualnych zgodnie z ich przeznaczeniem ,
b)            udostępnienie lokalu do okresowego odczytu wodomierzy, sprawdzenia poprawności montażu, cech legalizacyjnych oraz plomb zabezpieczających,
c)             potwierdzenie wartości wskazań wodomierzy  podpisem (może to uczynić inna  pełnoletnia osoba zameldowana w lokalu mieszkalnym lub użytkująca lokal użytkowy),
d)            natychmiastowe zgłaszanie Wspólnocie informacji o uszkodzeniach wodomierzy, cech legalizacyjnych lub plomb zabezpieczających,
e)            okresowe, zgodne z zapisami zawartymi w odrębnych przepisach zapewnienie legalizacji lub wymiany oraz ewentualnej naprawy wodomierzy indywidualnych będących własnością użytkownika, zainstalowanych w lokalach, oraz zgłoszenie tego faktu Wspólnocie, celem założenia plomby.
3.      W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza (nie z winy użytkownika), zużycie wody w lokalu zostanie wyliczone na podstawie średniego zużycia wody w tym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym, kiedy wodomierz był sprawny.
4.     W przypadku stwierdzenia przez pracownika Wspólnoty  w lokalu użytkownika:
-         uszkodzenia plomb na wodomierzu,
-         nieważnej cechy legalizacyjnej,
-         dokonania własnoręcznych przeróbek instalacji wodociągowej,
-         ujawnienia nielegalnego poboru wody oraz nieudostępnienia lokalu do odczytów,
lokal zostanie potraktowany jak nieopomiarowany, a użytkownik lokalu rozliczony zgodnie  z § 4 ust.3 b i c niniejszego Regulaminu.
 
  
 
 
Załącznik nr1 do Regulaminu rozliczania kosztów
zużytej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach
zarządzanych przez Wspólnotę Mieszkaniową
  
 
Protokół odbioru technicznego wodomierza
 
W dniu …………………….dokonano odbioru technicznego wodomierza:
 
1. Typ…………………………………………………………………...…(producent)
 
2. Nr ……………………………………………………………………………...
 
3. Cecha legalizacyjna ……………………………………………...…(rok)                                                                                                                                                     
4. Data następnej legalizacji………………………………………………..….….
 
5. Nominalny strumień objętości (przepływ)……………………………………..
 
6. Średnica podejścia (redukcji) ………………………………………………….
 
7. Stan początkowy odczytu do rozliczeń ………………………………………
  
 
Potwierdza się wykonanie montażu wodomierza zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi ujętymi w piśmie z dnia ………………………….. .
Instalacja szczelna, gwarantuje rozliczenie wszystkich urządzeń odbioru.
Wodomierz zaplombowano.
 
…………………………….                                                 …………………………..
                         przedstawiciel Wspólnoty                                           użytkownik lokalu
cms