• Zapraszamy do oglądania galerii przedstawiającej budynki przez nas zarządzane.

 • Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Knapik

  40-168 Katowice
  ul. Klonowa 7/1

  tel 32 204 22 22
  tel kom 508 374 021

  Pogotowia awaryjne

  tel . 32 204 10 03
  mob. 690 890 684

  Firma HungerBUD serwisuje: 

  -instalacje wody zimnej i ciepłej
  -instalacje kanalizacyjną
  -przewody i kanały dymowe, spalinowe
  -urządzenia grzewcze

  Pogotowie awaryjne

   Centralne ogrzewanie:  502 878 327

   Elektryczne: 606 353 991

Regulamin rozliczenia wody z 2018

Strona główna |
 Aktualności
 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ WODY 1) I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓ W NIERUCHOMOŚCI 2) ZARZĄDZANEJ PRZE Z WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

 

 

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.          Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużytej  wody i odprowadzanych ścieków stosuje się  w nieruchomości zarządzanej przez Wspólnotę.

 

2.          Regulamin rozliczania kosztów zużytej  wody  w nieruchomości zarządzanej przez Wspólnotę opracowano w oparciu o:

a)                  Ustawę z dnia 07 czerwca 2001-„O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” (Dz.U. Nr 72/01 poz.747).

b)                  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006-„W sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   i zbiorowe odprowadzenie  ścieków” (Dz.U. Nr 127/06 poz. 886).

c)                  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 –  „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” (Dz.U. 2017 poz. 969).

d)                  Umowy zawarte między Wspólnotą a Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

 

3.          Wysokość opłat pobieranych od użytkowników4), tj. osób nie będących odbiorcami w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Wspólnota ustala w taki sposób, aby suma obciążeń za wodę lub ścieki nie była wyższa od obciążeń ponoszonych przez Wspólnotę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

4.          Sposób rozliczania podany w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do określenia metody okresowego dokonywania rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i wody zimnej objętej usługą podgrzania oraz odprowadzonych ścieków w nieruchomościach zarządzanych przez Wspólnotę.

 

5.          Koszty ponoszone przez Wspólnotę z tytułu dostawy wody i odprowadzonych ścieków na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego składają się z :

-        opłat za ilość pobranej wody,

-        opłat za ilość odprowadzonych ścieków.

 

II.                  ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYTEJ  WODY W NIERUCHOMOŚCI

 

§ 1.

1.       Koszty zużytej wody i odprowadzania ścieków rozliczane są w odniesieniu do lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych, wyposażonych w instalację wodociągową.

2.       Rozliczenia za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz Wspólnoty odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.

3.       Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w przyłączu wodociągowym. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się (zgodnie z zapisami umowy) na poziomie średniego zużycia wody                   w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

4.       Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody wykazanej przez wodomierz główny. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość odprowadzonych ścieków  ustala się (zgodnie z zapisami umowy) na poziomie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

5.       Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny jest określona w taryfie i będzie rozliczana w kosztach eksploatacji.

 

§ 2.

1.             Podział kosztów całkowitych dostaw wody odbywa się w oparciu o umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

1.1     Na całkowite koszty zużycia wody w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym składają  

         się koszty wynikające z dostaw wody zimnej i odprowadzonych ścieków.

1.2         Całkowite koszty dostawy wody określa się w oparciu o comiesięczne faktury wystawiane Wspólnocie przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

1.3     Całkowite koszty dostaw wody  dzieli się na całkowite koszty związane z  dostawą  wody zimnej (z.w.) oraz całkowite koszty związane z dostawą wody zimnej do podgrzania (z.w.c.w.).

 

2.    Koszty zużycia wody dostarczonej do nieruchomości rozliczane są na wszystkich użytkowników

        lokali w nieruchomości.

 

§ 3.

1. Rozliczenia kosztów zużycia wody dla użytkowników lokali dokonywane są jeden raz w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Okres rozliczeniowy trwa od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego.

2. Odczyty wodomierzy dokonywane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. od dnia 30 kwietnia. Właściciel lokalu ma obowiązek udostępnić lokal do odczytu wodomierzy do dnia 15 czerwca. W przeciwnym wypadku lokal będzie rozliczany z różnicy wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych w przeliczeniu na osoby. 

 

§ 4.

1.             Rozliczenie kosztów wody obejmuje koszty określone w § 2 pkt 1.1 i 1.2. niniejszego regulaminu.

2.             W przypadku nieruchomości całkowicie olicznikowanych6) rozliczenie kosztów dostaw wody wykonywane jest następująco: lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia przynależne rozlicza się wg wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w instalacji wody zimnej i ciepłej w tych lokalach. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych wody zimnej i ciepłej w lokalach, powstała różnica jest dzielona proporcjonalnie do ilości osób przebywających w lokalach, zgodnie z oświadczeniami właścicieli lokali.   

3.             W przypadku nieruchomości częściowo olicznikowanych, rozliczenie kosztów dostaw wody wykonywane jest następująco:

a)             lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia przynależne olicznikowane rozlicza się wg rzeczywistych wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w instalacji  wody zimnej i ciepłej w tych lokalach;.

b)             – uchylony -

c)             pozostałą różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą w ust.3 lit. a) dzieli się równo na wszystkie osoby przebywające w nieruchomości w lokalach nieolicznikowanych , zgodnie z oświadczeniami właścicieli lokali.

4.       W przypadku wystąpienia awarii powodującej niekontrolowany wypływ wody za wodomierzem głównym z winy Wspólnoty, ilość utraconej wody zostanie ustalona na podstawie czasu trwania awarii  i średniego zużycia z okresu poprzedzającego awarię. Tak określona ilość utraconej wody zostanie zaliczona w koszty działalności Wspólnoty, a ilość wody do rozliczenia na poszczególnych użytkowników zostanie pomniejszona o ilość utraconej wody. 

 

§ 5.

Prawa i obowiązki Wspólnoty i użytkowników lokali w zakresie rozliczeń zużycia wody określono w Rozdziale III niniejszego regulaminu.

 

§ 6.

1.             Użytkownik zobowiązuje się do wnoszenia zaliczkowych opłat za dostawy wody                                    i odprowadzonych ścieków w stawce miesięcznej wyliczonej wg. wzoru:

liczba osób w lokalu właściciela x ilość m3 na jedną osobę (wynikająca z wcześniejszych rozliczeń) x cena jednostkowa za wodę i odprowadzanie ścieków (określona w taryfach) płatne  do 10-go każdego miesiąca.

2.             - Uchylony -

3.             Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi po dokonaniu rozliczenia poniesionych kosztów zużytej wody za dany okres rozliczeniowy (1 raz w ciągu kolejnych 12 miesięcy), i tak:

a)             jeżeli suma wpłacanych zaliczek przekroczy wartość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia, kwotę „zwrotu” użytkownik zalicza na poczet pierwszych zaliczek miesięcznych należnych w kolejnym okresie rozliczeniowym,

b)             jeżeli suma wpłacanych zaliczek nie pokryje wartości opłat za wodę i odprowadzenie ścieków wynikających  z rozliczenia, kwotę „dopłaty” użytkownik zobowiązany jest uiścić łącznie                        z pierwszą miesięczną zaliczką w kolejnym okresie rozliczeniowym..

4.             Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, ustala się wysokość nowej zaliczki w oparciu                           o rzeczywisty koszt zużycia wody i obowiązujące taryfy.

 

§ 7.

Wspólnota przekaże użytkownikom rozliczenie kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków w terminie do 3  miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.

 

§ 8.

Reklamacje związane z otrzymanym rozliczeniem użytkownik może wnieść w terminie do 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.

 

Objaśnienia:

1.     Woda – suma ilości wody zimnej i wody zimnej do podgrzania.

2.    Nieruchomość – budynek lub zespól budynków rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

3.    Wspólnota Mieszkaniowa – zwana dalej Wspólnotą.

4.    Użytkownik – najemca, właściciel lub osoba zajmująca lokal mieszkalny lub użytkowy bez tytułu prawnego.

5.       Uchwała Rady Miasta Katowice - uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

6.    Lokal olicznikowany - lokal, w którym zamontowano wodomierze indywidualne zgodnie z wytycznymi Wspólnoty oraz dokonano odbioru technicznego i wodomierze zaplombowano.                                 Obowiązek wykonania legalizacji wodomierza spoczywa na jego właścicielu.

 

III.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Do obowiązków Wspólnoty należy:

a)                  okresowe, zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu rozliczanie użytkowników za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

b)                  okresowe, zgodne z zapisami zawartymi w odrębnych przepisach, zapewnienie legalizacji lub wymiany oraz ewentualnej  naprawy wodomierzy indywidualnych będących własnością Wspólnoty, zainstalowanych w lokalach użytkowników,

c)                  bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych w lokalach wodomierzy oraz stanu plomb zabezpieczających,

d)                  pisemne przesłanie wytycznych zainstalowania wodomierzy w lokalu użytkownika, który zgłosi chęć zainstalowania wodomierzy w swoim lokalu,

e)                  odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy (załącznik 1 do regulaminu)

2.       Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

a)                  użytkowanie wodomierzy indywidualnych zgodnie z ich przeznaczeniem ,

b)                  udostępnienie lokalu do okresowego odczytu wodomierzy, sprawdzenia poprawności montażu, cech legalizacyjnych oraz plomb zabezpieczających. Właściciel lokalu ma obowiązek udostępnić lokal do odczytu wodomierzy jeden raz w ciągu 12 kolejnych miesięcy, do dnia 15 czerwca każdego roku.  W przeciwnym wypadku lokal będzie rozliczany z Rozdz. II, § 4, ust. 3 lit. c (tak jak lokal nieolicznikowany).

c)                  potwierdzenie wartości wskazań wodomierzy  podpisem (może to uczynić inna  pełnoletnia osoba zameldowana w lokalu mieszkalnym lub użytkująca lokal użytkowy),

d)                  natychmiastowe zgłaszanie Wspólnocie informacji o uszkodzeniach wodomierzy, cech legalizacyjnych lub plomb zabezpieczających,

3.       okresowe, zgodne z zapisami zawartymi w odrębnych przepisach zapewnienie legalizacji lub wymiany oraz ewentualnej  naprawy wodomierzy indywidualnych będących własnością użytkownika, zainstalowanych w lokalach, oraz zgłoszenie tego faktu Wspólnocie, celem założenia plomby.

4.       W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza (nie z winy użytkownika), zużycie wody w lokalu zostanie wyliczone na podstawie średniego zużycia wody w tym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym, kiedy wodomierz był sprawny.

5.       W przypadku stwierdzenia przez pracownika Wspólnoty  w lokalu użytkownika:

-        uszkodzenia plomb na wodomierzu,

-        nieważnej cechy legalizacyjnej,

-        dokonania własnoręcznych przeróbek instalacji wodociągowej,

-        ujawnienia nielegalnego poboru wody oraz nieudostępnienia lokalu do odczytów,

lokal zostanie potraktowany jak nieopomiarowany, a użytkownik lokalu rozliczony zgodnie  z Rozdz. II

 § 4 ust.3 b i c niniejszego Regulaminu.

6.       W przypadku:

1)        nieudostępnienia lokalu do odczytów w wyznaczonym terminie oraz w terminie dodatkowym lokal zostanie potraktowany jako nieopomiarowany, a użytkownik lokalu rozliczony zgodnie z Rozdz. II. § 4 ust.3 b i c niniejszego Regulaminu,

udostępnienia lokalu do odczytów w terminie dodatkowym do dnia 15 czerwca zgłoszonym przez użytkownika w Administracji Wspólnoty, lokal zostanie potraktowany jako opomiarowany
cms