• Zapraszamy do oglądania galerii przedstawiającej budynki przez nas zarządzane.

 • Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Knapik

  40-168 Katowice
  ul. Klonowa 7/1

  tel 32 204 22 22
  tel kom 508 374 021

  Pogotowia awaryjne

  tel . 32 204 10 03
  mob. 690 890 684

  Firma HungerBUD serwisuje: 

  -instalacje wody zimnej i ciepłej
  -instalacje kanalizacyjną
  -przewody i kanały dymowe, spalinowe
  -urządzenia grzewcze

  Pogotowie awaryjne

   Centralne ogrzewanie:  502 878 327

   Elektryczne: 606 353 991

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH

Strona główna |
 Aktualności

 

 

 

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz

 kosztów podgrzania wody

 

 

Rozdział 1                           Postanowienia ogólne

 

1.       Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej , zwany dalej Regulaminem, stosuje się w budynku jw.

2.       Regulamin opracowano w oparciu o:

1)      Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 - „Prawo energetyczne” (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059

z późn. zm.),

2)      Ustawę z dnia 07 czerwca 2001- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.),

3)      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U. z 2010 r. nr 194 poz. 1291),

4)      Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 – o własności lokali (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892),

5)      umowy zawarte między Wspólnotą Mieszkaniową a dostawcami paliw, energii elektrycznej i ciepła do budynku Wspólnoty.

3.       Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Wspólnota – należy przez to rozumieć Wspólnotę Mieszkaniową przy ul…………… w Katowicach,

2)      Użytkownik – należy przez to rozumieć właściciela lub osobę zajmującą lokal mieszkalny, użytkowy lub pomieszczenie na podstawie umowy zawartej z właścicielem lokalu

3)    Powierzchnia użytkowa – należy przez to rozumieć powierzchnię ogrzewaną za pośrednictwem urządzeń i/lub instalacji centralnego ogrzewania będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

4)    Węzeł rozliczeniowy1) – należy przez to rozumieć zespół dwóch lub więcej budynków wielolokalowych albo dwóch lub więcej grup lokali wyposażonych w jeden układ pomiarowo-rozliczeniowy (służący do rozliczeń kosztów zakupu ciepła z dostawcami),

5)      Węzeł rozliczeniowy opomiarowany2)– należy przez to rozumieć zespół dwóch lub więcej budynków wielolokalowych albo dwóch lub więcej grup lokali wyposażonych w jeden układ pomiarowo-rozliczeniowy (służący do rozliczeń kosztów zakupu ciepła z dostawcami) oraz wyposażonych w podzielniki kosztów (ciepłomierze mierzące ilość ciepła dostarczoną dla danego budynku lub grup lokali),

6)      Firma rozliczeniowa– należy przez to rozumieć osobę prawną lub podmiot prowadzący

działalność gospodarczą, któremu Wspólnota na podstawie odrębnej umowy zleciła rozliczanie kosztów zużycia ciepła w oparciu o zainstalowane w poszczególnych lokalach podzielniki kosztów,

7)      Podzielnik kosztów - należy przez to rozumieć:

a)     ciepłomierz indywidualny mierzący ilość ciepła dostarczoną dla danego 

budynku3) (tylko w przypadku węzłów rozliczeniowych opomiarowanych),

b)     ciepłomierz indywidualny zainstalowany w lokalu (tylko w przypadku instalacji

poziomych),

c)      urządzenie wskaźnikowe nagrzejnikowe niebędące przyrządem pomiarowym

w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzone do obrotu na zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności,

8)LAF”- należy przez to rozumieć współczynnik wyrównawczy stosowany wyłącznie

dla lokali mieszkalnych (dla lokali użytkowych przyjmuje wartość=1,00) z racji ich odmiennego usytuowania w bryle budynku. Jako niekorzystnie położone uważa się lokale , które znajdują się między innymi pod nieogrzewanymi poddaszami lub stropodachami, nad nieogrzewanymi piwnicami, prześwitami, przejazdami, a także narożne (przyjmuje wartość mniejszą lub równą 1,00).

4.       Wysokość opłat pobieranych od użytkowników mediów, tj. osób nie będących odbiorcami

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, Wspólnota ustala w taki sposób, aby zapewnić wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła oraz kosztów związanych z wytwarzaniem ciepła z zakupionych paliw.

5.       Sposób rozliczania podany w Regulaminie stanowi podstawę wyboru metody okresowego dokonywania rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynku Wspólnoty i do ewentualnego zawarcia umowy między Wspólnotą a firmą rozliczeniową w zakresie dotyczącym metody wykonywania rozliczeń kosztów zużycia ciepła przez firmę rozliczeniową (tylko w przypadku rozliczania kosztów zużycia ciepła w oparciu o zainstalowane w lokalach nagrzejnikowe podzielniki kosztów).

6. Koszty zużycia energii cieplnej dostarczanej do budynków, węzłów rozliczeniowych1) lub węzłów rozliczeniowych opomiarowanych2) rozliczane są na wszystkich użytkowników.

7. Rozliczenia kosztów dla użytkowników dokonywane są za okresy rozliczeniowe :

1)      dla centralnego ogrzewania –12 kolejnych miesięcy (pierwszy okres rozliczeniowy może być różny od 12 miesięcy, lecz nie krótszy niż 9 miesięcy i nie dłuższy niż 15 miesięcy),

2)      dla przygotowania ciepłej wody – zgodnie z okresami rozliczania kosztów zakupu zimnej wody i odprowadzania ścieków.

8.       Rozliczenie zużycia energii cieplnej obejmuje koszty określone w Rozdziale 2 ust.1 lub 2.

9.       Koszty zużytej energii cieplnej rozliczane są odrębnie dla budynków, węzłów rozliczeniowych1) lub węzłów rozliczeniowych opomiarowanych2), zgodnie z miejscem zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych .

 

 

 

 

Rozdział 2           Przedmiot kosztów podlegających rozliczeniu na potrzeby centralnego

ogrzewania ( c.o.) i przygotowania centralnej ciepłej wody(c.c.w.)

 

1.        Zakup ciepła w oparciu o umowy z dostawcami.

1)      Na całkowite koszty zużycia energii cieplnej w okresie rozliczeniowym składają się:

a)    koszty stałe wynikające z zamówionej mocy cieplnej, opłat stałych przesyłowych i opłat abonamentowych,

b)     koszty zmienne związane z ilością zużytego ciepła, zmienne opłaty przesyłowe

 oraz koszt utraconego nośnika ciepła.

2)      Całkowite koszty zużycia energii cieplnej określa  się w oparciu o comiesięczne faktury

wystawiane przez dostawców ciepła na podstawie umów zawartych pomiędzy Wspólnotą

a dostawcami.

3)      Całkowite koszty zużycia energii cieplnej dzieli się na całkowite  koszty związane z

centralnym ogrzewaniem (c.o.) oraz całkowite koszty związane z przygotowaniem

centralnej ciepłej wody (c.c.w.), przy czym:

a)     w przypadku kosztów stałych podstawę podziału stanowi udział wartości

zamówionej mocy cieplnej , odpowiednio na potrzeby c.o. albo na potrzeby c.c.w. w całkowitej wartości mocy zamówionej,

b)     w przypadku kosztów zmiennych  podstawę podziału stanowi udział ciepła

zużytego, odpowiednio na potrzeby c.o. albo na potrzeby c.c.w. w całkowitej ilości zużytego ciepła.

1.2. Własne źródła wytwarzania ciepła.

1)      Na całkowite koszty zużycia ciepła w budynku, węźle rozliczeniowym1) lub węźle

rozliczeniowym opomiarowanym2) składają się:

a)     w przypadku kotłów opalanych paliwem gazowym:

  -              koszt zakupu paliwa gazowego, opłata abonamentowa oraz opłata stała

i zmienna za usługę przesyłową ,

-              koszty obsługi i konserwacji urządzeń,

-              koszty amortyzacji, serwisu i ewentualnych napraw,

-              koszt przeglądów i kontroli Urzędu Dozoru Technicznego,

-              opłata środowiskowa,

-              koszt energii elektrycznej zużytej w kotłowni.

b)     w przypadku objętościowych , elektrycznych podgrzewaczy wody:

-              koszt energii elektrycznej,

-              koszt opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych ,

-              koszt opłat abonamentowych,

-              koszty ewentualnych napraw.

c)      w przypadku kotłów opalanych paliwem stałym:

-              koszt zakupu paliwa stałego,

-              koszt obsługi i konserwacji urządzeń,

-              koszty amortyzacji, serwisu i ewentualnych napraw,

-              koszt przeglądów i kontroli Urzędu Dozoru Technicznego,

-              opłata środowiskowa,

-              koszt energii elektrycznej zużytej w kotłowni,

-              koszt transportu paliw oraz odbioru pozostałości po spaleniu paliwa.

2)      Koszty stałe i zmienne dotyczące c.o. i c.c.w. określa się wg zasad zawartych

w ust.1.

3)      Wszystkie koszty określone w pkt 1) dla danego rodzaju kotłów i podgrzewaczy za cały

okres rozliczeniowy sumuje się. Powstała kwota stanowi koszty całkowite podlegające

rozliczeniu.

 

Rozdział 3           Zasady ogólne dotyczące rozliczeń

 

1.       W przypadku braku urządzeń pomiarowych umożliwiających pomiar do chwili ich zabudowy4) , ilość ciepła zużytego na potrzeby c.o. i c.c.w. określana będzie następująco:

1)      ilość ciepła zużytego na potrzeby c.c.w. określa się wg ilości wody wynikającej

z pomiaru wodomierzem wody zimnej do podgrzania lub z sumy pomiarów wodomierzami pobieranej wody ciepłej i ilości ciepła niezbędnego do podgrzania 1 m3 wody zimnej do temperatury wymaganej odrębnymi przepisami. Ilość ciepła potrzebną do podgrzania 1 m3 wody zimnej oblicza się przy pomocy następującego wzoru:

Q= V x ζ x cw x (t2-t1) / k

gdzie:

Q             ilość ciepła potrzebna do podgrzania 1 m3 wody zimnej                               (kJ)

V             objętość zmierzonej wody                                                                        (m3)

ζ              gęstość wody przyjęta do obliczeń                                                                        (1000 kg/m3)

cw          ciepło właściwe wody                                                                                 (4,1868kJ/kg0C)

t2                   temperatura wody podgrzanej –max. 55 0C                                                      ( 0C )

t1                   temperatura  wody zimnej –średnio ok. 10 0C                                  ( 0C )

k              współczynnik uwzględniający straty cieplne w instalacjach c.c.w. (przyjmowany

 w oparciu o dane dostępne na poszczególnych Oddziałach Eksploatacji Budynków).

2)      ilość ciepła zużytego na potrzeby c.o. określa się jako różnicę całkowitej ilości

ciepła i ilości ciepła zużytego na potrzeby c.c.w.

2.       W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych wymienionych w ust.1 pkt.1, podstawę podziału kosztów zużycia ciepła na potrzeby c.o. i c.c.w. stanowi udział mocy zamówionej odpowiednio na potrzeby c.o. albo na potrzeby c.c.w. w całkowitej mocy zamówionej.

3.       W przypadku węzłów rozliczeniowych opomiarowanych2) podstawą określenia kosztów całkowitych zużycia ciepła na potrzeby c.o dla danego budynku lub grup lokali są wskazania ciepłomierza mierzącego ilość ciepła dostarczoną dla danego budynku lub grup lokali3) w stosunku do sumy wskazań wszystkich ciepłomierzy indywidualnych w węźle.

4.       Przez lokale z nie funkcjonującymi podzielnikami rozumie się lokale, w których użytkownik w wyznaczonych terminach nie udostępnił lokalu do montażu podzielników.

5.        Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni podzielników w celu dokonania ich kontrolnego odczytu umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten podzielnik w celu zafałszowania jego pomiarów Wspólnota może dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania w wysokości 2 x średni koszt ogrzania lokalu w nieruchomości wspólnoty a użytkownika tego lokalu obciążyć, w okresie rozliczeniowym kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania m2 powierzchni budynku i powierzchni lokalu.

6.       Montaż podzielników w lokalu może być wykonany w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wyłącznie przez pracownika firmy rozliczeniowej, w takim wypadku użytkownik lokalu zostaje rozliczony wg wskazań podzielników od daty ich zamontowania do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, dodatkowo za okres od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia montażu podzielników, w oparciu o zasady określone w ust.8, (za wyjątkiem przypadku, w którym brak było podzielników poza okresem sezonu grzewczego – wówczas użytkownik rozliczony jest tylko z opłaty stałej).

7.       W przypadku uszkodzenia podzielnika/podzielników kosztów z przyczyn niezależnych od użytkownika Wspólnota obciąży użytkownika tego lokalu , w okresie rozliczeniowym kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania m2 powierzchni budynku i powierzchni lokalu.

8.       W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego rozliczenie z użytkownikiem zwalniającym i przejmującym lokal nastąpi w terminie,

o którym mowa w Rozdziale 7 ust.6 wg następujących zasad:

1)      jeżeli lokal zajmowany był w okresie poza sezonem grzewczym, użytkownik zostaje

 rozliczony proporcjonalnie do czasu zajmowania lokalu wyłącznie z kosztów stałych,

                                            k1  =  n1/n x k , gdzie:

                       k1                           wyliczona opłata danego użytkownika w złotych

                       k                             koszty stałe za cały okres rozliczeniowy lokalu w złotych ,

                       n1                           liczba dni zajmowania lokalu przez użytkownika,

                       n                             liczba dni w całym okresie rozliczeniowym.

2)      jeżeli lokal zajmowany był w okresie trwania sezonu grzewczego, użytkownik zostaje

rozliczony w oparciu o „ stopniodni”, przy czym proporcja zostanie wyliczona

w oparciu  o średnią temperaturę wewnętrzną pomieszczenia (+20ºC), średnią miesięczną temperaturę zewnętrzną dla miasta Katowice oraz liczbę dni, jaka upłynęła od momentu zmiany użytkownika do czasu  zakończenia okresu grzewczego.

9.       Wspólnota może zastosować zamienną  metodę rozliczenia użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów w oparciu o ich powierzchnię użytkową lub kubaturę, gdy :

11.1)                    stwierdzi, że mniej niż 80% lokali jest wyposażonych w podzielniki kosztów,

2)      ponad 80% lokali w danym okresie rozliczeniowym jest wyposażonych w podzielniki

kosztów, lecz liczba lokali do rozliczenia z podzielników jest niższa niż 80%,

3)      stwierdzi się poprzez wykonane ekspertyzy wadliwe działanie podzielników.

 

Rozdział 4 .         Rozliczanie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

 

1.       Rozliczenie całkowitych kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby c.o. za dany okres rozliczeniowy podlega podziałowi wg proporcji:

1)      w przypadku budynków lub węzłów rozliczeniowych1)  zaopatrzonych w

elektroniczne- dwuczujnikowe podzielniki kosztów:

a)                  Koszty stałe rozlicza się według udziału powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu w całkowitej powierzchni użytkowej lub kubaturze wszystkich  lokali w budynku (węźle) na podstawie faktur za opłatę stałą wystawionych przez dostawcę ciepła w trakcie okresu rozliczeniowego.

b)                 Koszty zmienne wynikające z faktur za opłatę zmienną wystawione przez dostawcę ciepła w trakcie okresu rozliczeniowego rozlicza się na poszczególne lokale według wskazań podzielników kosztów zamontowanych w tych lokalach.

2)      w przypadku budynków lub węzłów rozliczeniowych1)  nie zaopatrzonych w podzielniki

 kosztów, poszczególnych użytkowników rozlicza się wg udziału powierzchni użytkowej

 lub kubatury lokalu w całkowitej powierzchni użytkowej lub kubaturze wszystkich

 lokali w budynku (węźle).

2.       Na koszt rozliczanego ciepła poszczególnych lokali dla budynków lub węzłów rozliczeniowych1) zaopatrzonych w podzielniki składa się:

1)      koszt ogrzania części wspólnych wyliczany wg powierzchni użytkowej części wspólnych

budynku określony indywidualnie dla każdego z budynków5) i rozliczany na

poszczególne lokale (koszt w złotych).

2)      koszt ogrzania dla lokali opisany w Rozdziale 3 ust. 5 i 7.

3)      koszt ogrzania wyliczany wg powierzchni użytkowej lokali –50% kosztów na potrzeby

c.o. ( rozdział 2 ust.1 lub 2) pomniejszony o koszt wynikający z  pkt. 1) i 2) dzieli

się przez całkowitą powierzchnię użytkową wszystkich lokali w budynku lub węźle

rozliczeniowym1) i mnoży przez powierzchnię użytkową danego lokalu (koszt w złotych).

4)      koszt ogrzania rozliczany w oparciu o wskazania podzielników, przy czym :

a)     wylicza się liczbę jednostek zredukowanych po przemnożeniu wartości wskazań

każdego z podzielników przez współczynnik grzejnikowy „UF” zależny od typu i wielkości każdego grzejnika oraz współczynnik wyrównawczy „LAF” uwzględniający odmienne usytuowanie lokalu w bryle budynku,

b)      wylicza się jednostki zredukowane dla lokali z nie funkcjonującymi

podzielnikami, po czym jednostki sumuje się,

c)     dla lokali koszty zmienne na potrzeby c.o. wynikające z faktur za opłatę zmienną wystawionych przez dostawcę ciepła w trakcie okresu rozliczeniowego dzieli się przez sumę jednostek zredukowanych zużycia w budynku (węźle) wg wskazań podzielników (koszt zmienny w zł za  1 jednostkę),

d)      tak wyliczony koszt za 1 jednostkę mnoży się  przez sumaryczną liczbę

jednostek zredukowanych dla każdego lokalu ( koszt w złotych).

3.       Dla lokali z nie funkcjonującymi podzielnikami (gdzie uszkodzenie nie nastąpiło z winy użytkownika) liczba jednostek dla danego lokalu ustalana jest wg średniego zużycia ciepła we wspólnocie  x  powierzchnia danego lokalu gdzie nastąpiło uszkodzenie.

 

Rozdział 5           Rozliczanie energii cieplnej na potrzeby przygotowania centralnej ciepłej

wody (c.c.w.)

 

1.       Dla lokali wyposażonych w wodomierze na odbiorach wody ciepłej –koszt ponoszony

przez poszczególnych użytkowników wylicza się:

- w oparciu o koszty określone na potrzeby c.c.w. ( rozdział 2 ust.1 lub 2),wskazania wodomierza wody zimnej do podgrzania oraz  wskazania wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych lokalach, *)

- w oparciu o wskazania wodomierzy jeżeli chodzi o opłatę zmienną  i przesył dot: opłaty zmiennej, a opłatę za moc zamówioną oraz przesył mocy zamówionej na potrzeby przygotowania ciepłej wody wylicza się wg ilości osób (za dany okres rozliczeniowy), *)

 

Rozdział 6           Opłaty zaliczkowe

 

1.Użytkownik zobowiązuje się do wnoszenia zaliczkowych opłat za zużycie energii cieplnej w stawce miesięcznej płatnej do 10-go bieżącego miesiąca.

2.       Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego i może

wynikać m.in. ze zmian cen energii i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3.       O zmianie wysokości zaliczek za dostawę energii cieplnej Wspólnota zawiadamia pisemnie użytkowników przed datą zmiany opłaty, chyba że zmiana spowodowana jest przyczynami, które  uniemożliwiają Wspólnocie wcześniejsze zawiadomienie użytkowników lokali.

4.       Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi po dokonaniu rozliczenia poniesionych

kosztów zużytej energii cieplnej za dany okres rozliczeniowy i tak:

1)      jeżeli suma wpłacanych zaliczek przekroczy wartość opłat za zużytą energię

cieplną wynikającą z rozliczenia, kwotę „zwrotu” użytkownik zalicza na  poczet pierwszych zaliczek miesięcznych należnych w kolejnym okresie rozliczeniowym,

2)      jeżeli suma wpłacanych zaliczek nie pokryje wartości opłat za zużytą energię

cieplną wynikającą z rozliczenia, kwotę „dopłaty” użytkownik zobowiązany jest uiścić łącznie z pierwszą miesięczną zaliczką w kolejnym okresie rozliczeniowym,

3)      w sytuacjach wyjątkowych (znaczna kwota dopłaty, trudne warunki finansowe

użytkownika) Wspólnota dopuszcza możliwość rozłożenia kwoty wynikłej dopłaty na raty, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

5.       Po zakończeniu okresu rozliczeniowego ustala się wysokość nowej zaliczki łącznie

w oparciu o:

1)      rzeczywisty koszt zużycia ciepła i tak:

a)      w przypadku wystąpienia zwrotu po zakończeniu okresu rozliczeniowego wysokość zaliczki zostaje bez zmian lub zostaje określona w oparciu o koszt rzeczywisty ,

b)      w przypadku wystąpienia dopłaty po zakończeniu okresu rozliczeniowego wysokość zaliczki zostaje określona w oparciu o koszt rzeczywisty ,

      2)      przewidywany wzrost kosztów energii cieplnej w następnym okresie rozliczeniowym.

 

Rozdział 7           Postanowienia końcowe

 

1.       Koszt montażu podzielników, ewentualnych napraw, przełożenia na inny grzejnik, wykonania międzyodczytu i rozliczenia kosztów ponosi użytkownik.

2.       W przypadku ciepłomierzy indywidualnych spełniających rolę podzielników koszt ich okresowej legalizacji oraz ewentualnych napraw ponosi Wspólnota

3.       Zawory termoregulacyjne i podzielniki kosztów ciepła stanowią integralną część instalacji c.o. (część wspólna).

4.       Montaż, naprawa lub wymiana  podzielników może być wykonana wyłącznie przez wykonawcę upoważnionego przez Wspólnotę.

5.       Użytkownik zobowiązany jest:

1)      udostępnić w określonym terminie lokal celem okresowej kontroli, regulacji,

konserwacji, napraw lub wymiany podzielników kosztów, zaworów termoregulacyjnych,

2)      niezwłocznie powiadomić administrację Wspólnoty o każdym uszkodzeniu instalacji c.o.

wewnątrz lokalu (w tym podzielników kosztów lub zaworów termoregulacyjnych).

6.       Administracja Wspólnoty przekaże użytkownikom lokali rozliczenie kosztów zużytej energii cieplnej w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.

6.7. Reklamacje związane z otrzymanym rozliczeniem użytkownik może wnieść w terminie do 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.

6.8.        Do trzech lat od daty wykonania rozliczenia jest możliwa jego korekta, jeśli wystąpią okoliczności, które nie były znane w chwili wykonania rozliczenia, a miały wpływ na to rozliczenie.

 

 

 

 

*)-  niepotrzebne skreślić

 

 

cms